dr hab. prof nadzw. PWr. Wojciech Bożejko

Wojciech Bożejko urodził się 15.05.1974 r. we Wrocławiu. W 1993 roku ukończył III. Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu w klasie o profilu matematycznym. W 1994 roku rozpoczął studia na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, studiując równolegle na wrocławskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w 1998 roku na kierunku Fortepian uzyskując tytuł magistra sztuki. Studia uniwersyteckie na kierunku Informatyka ukończył z oceną bardzo dobrą w 1999 roku uzyskując drugi tytuł magistra w specjalności Zastosowania Informatyki. W latach 1997-2001 współpracował jako programista z firmami Vulcan a następnie PWN. Równolegle uczęszczał na studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej. W 2003 obronił tam pracę doktorską pt. „Równoległe algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Czesława Smutnickiego. Praca została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Cybernetyki Technicznej. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, najpierw na stanowisku asystenta, a od 2005 roku - adiunkta. W latach 1996, 1997 oraz 1998 otrzymywał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy naukowej. W roku 2004 otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej za pracę doktorską, a w 2008 roku nagrodę "The Best Paper Award" na konferencji IEEE Human System Interaction, HSI 2008.

Tematyka pracy badawczej dr. hab. Wojciecha Bożejko jest związana z jednej strony z aspektami teoretycznymi optymalizacji dyskretnej, szczególnie w aspekcie obliczeń wieloprocesorowych, z drugiej z praktycznym ich stosowaniem w efektywnych algorytmach rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Jest autorem lub współautorem 129 recenzowanych prac naukowych, w tym 10 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, 16 w serii Lecture Notes in Computer Science i Lecture Notes In Artificial Intelligence. Uczestniczył czynnie (jako referujący, autor lub współautor) w 87 konferencjach naukowych, w tym 28 konferencjach zagranicznych lub międzynarodowych i 39 krajowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach zagranicznych, dla których wykonał kilkadziesiąt recenzji prac naukowych.

Główny nurt badań będących dr. hab. Wojciecha Bożejki dotyczy konstrukcji efektywnych algorytmów dla silnie NP-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej – algorytmów współbieżnych i rozproszonych dla problemów harmonogramowania oraz optymalizacji w złożonych systemach produkcyjnych i logistycznych (obejmujących m.in. problemy szeregowania zadań w elastycznych systemach produkcyjnych, problemy gniazdowe, kwadratowy problemy przydziału (QAP), różne odmiany problemu komiwojażera (TSP)) oraz dla problemów optymalizacyjnych z praktyki, głównie budownictwa i transportu, co doprowadziło do powstania w latach 2004-2010 cyklu artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz monografii habilitacyjnej ,,A new class of parallel scheduling algorithms" podsumowującej wyniki tych badań. Prace te były wielokrotnie cytowane w literaturze zagranicznej (baza ISI Web of Knowledge, dawniej SCI Ex, wykazuje 51 cytowania za okres 2004-2011, wskaźnik h-index: 4. ). Zaproponował także pojęcie nowej klasy algorytmów szeregowania zadań, tj. wielowątkowych algorytmów szeregowania.

Strona domowa dr. hab. Wojciecha Bożejko (w jęz. angielskim)

Lista publikacji

  
© KAMiSS