dr inż. Jarosław Pempera

Urodzony 19.09.1970. Studia i dyplomy: (1) 1989-94 studia magisterskie na Wydziale Elektroniki PWr na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, magister inżynier w specjalności Elektroniczne i Komputerowe Systemy Automatyki. (2) 1994-96 studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr, 1996-2001 asystent w Zakładzie Systemów Dyskretnych Instytutu Cybernetyki Technicznej na wydziale Elektroniki PWr. 2001 stopień naukowy doktora nauk technicznych nadany przez Radę Naukowa Instytutu Cybernetyki Technicznej PWr. Od 2001- adiunkt w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr.

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in.: optymalizację i sterowanie w dyskretnych procesach produkcyjnych, komputerowe systemy wspomagające, teorię i technikę optymalizacji, komputerowe systemy wspomagające.

Jestem autorem lub współautorem recenzowanych 57 publikacji, w tym 4 w czasopismach z listy filadelfiskiej. Posiada 152 cytowania wg ISI Web of Science (dawniej Science Citation Index Extended), wskaźnik h-index: 4. Uczestniczył w realizacji Grantów KBN i MNiSW w latach 1997-99, 2003-2006 oraz 2009-2012

Prowadzi wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria i projekty dla studentów kierunków Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka w tym z zakresu: Optymalizacji Dyskretnych Procesów Produkcyjnych, Badań Operacyjnych w Automatyce, Elastycznych Systemów Produkcyjnych, Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania, Teorii Algorytmów, Matematycznych Podstaw Informatyki, Programowania i Struktur Danych, Inżynierii Oprogramowani, Sieci Komputerowych. Promotor kilkunastu magisterskich.

Lista publikacji

  
Š KAMiSS